Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur Erikssons Fastighetsförvaltning, 451124-6417, Surbrunnsgatan 38, 113 48 Stockholm samt Hagens Gård, 671 91 Arvika, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Erikssons Fastighetsförvaltning tillhandahåller hyresavtal för bostäder, lokaler och parkering samt vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplats.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Erikssons Fastighetsförvaltning är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar till hyresvärden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgäster och annat som tillhör den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i ditt boende eller din verksamhet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Ändamål Behandling som utförs Kategori av uppgifter
 • För att kunna hantera våra hyresavtal, sköta den löpande förvaltningen, avisering och tillhandahållande av service.
 • Godkännande som hyresgäst
 • Identifikation
 • Hantering av betalningar
 • Hantering av serviceordrar
 • Information
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Inkomstuppgifter
 • Betalningsförsummelser och störningar i ditt boende

Laglig grund

 • Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt hyresavtalet.
 • I vissa fall kan Erikssons Fastighetsförvaltning ha en annan rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Lagringsperiod

Under hyresavtalets giltighetstid och för en tid på två år därefter för att kunna hantera eventuella konflikter till dess att konflikten slutligen avgjortsÄndamål Behandling som utförs Kategori av uppgifter
 • För att kunna leverera våra servicetjänster
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Hantering av serviceordrar
 • Kundtjänst
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Din korrespondens
 • Hälsodata som du upplyser oss om.

Laglig grund

Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt hyresavtalet.

Lagringsperiod

Under hyresavtalets giltighetstid och för en tid på tre månader därefter.Ändamål Behandling som utförs Kategori av uppgifter
 • För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningshistorik
 • Betalningsformation
 • Din korrespondens.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Under hyresavtalets giltighetstid och för en tid på två år därefter.Ändamål Behandling som utförs Kategori av uppgifter
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Personnummer.
 • Videoinspelningar från kamerabevakning.

Laglig grund

Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod

Videoinspelningar och inpasseringsloggar raderas efter två veckor.Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Erikssons Fastighetsförvaltning kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av servicetjänster.

Tredje part som Erikssons Fastighetsförvaltning lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en hyresgäst får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Erikssons Fastighetsförvaltnings avtal med dig som hyresgäst.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Erikssons Fastighetsförvaltning om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Erikssons Fastighetsförvaltnings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Erikssons Fastighetsförvaltning kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Ändring av integritetspolicy

Erikssons Fastighetsförvaltning har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Erikssons Fastighetsförvaltning kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Erikssons Fastighetsförvaltning har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om hyresgäster i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Dina rättigheter

Erikssons fastighetsförvaltning ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Erikssons fastighetsförvaltning kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

 

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genomen skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Erikssons Fastighetsförvaltning kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 4 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.